Thursday, October 16, 2008

Konflik Mindanao parah, OIC dan umat Islam harus buka mata !!!!!!

Konflik yang berlaku terhadapo umat Islam di Mindanao, Filiphina membuatkan hampir setengah juta umat Islam di wilayah bergolak itu menjadi pelarian.Namun pihak pertubuhan antarabangsa termasuk OIC sendiri seakan lepas pandang terhadap isu ini menjadikan konflik bertambah parah.Kerakusan tentera Filiphina yang diarah Presiden, Gloria Macapagal Arroyyo membenam umat Islam di sana amat memilukan.Meninjau persepektif antarabangsa ini Pengerusi Centre For Internationals Muslim Minority Affairs (CIMMA), Mohd Azmi Abdul Hamid ditemui Wan Nordin Wan Yaacob bagi membincangkannya pada 15 Oktober lalu.

NORDIN : Boleh Saudara ceritakan latarbelakang isu membabitkan umat Islam di Mindanao ini, dan keadaan terkini di sana setelah dikahabrkan tentera Filiphina semakin mengganas?

Mohd Azmi : Kita dapat malklumat isu di Mindanao ini sangata parah untyuk umat Islam ksejak daripada dua bulan lalu krisis di antara tentera jkerajaan pilifina dengan MILF sudah menjadi sangat tegang pihak aroyyo telah baytalkan smeua perundinagn danlancarkan operasi tentera, dan dua bulan lalu menghapimri setengah juta umat Islam di mindanao susdah menjadi pelarian, daripada kampu7ng masing2 jadi didapoati juga tentere pengamanb Malsyia kn keoluar daripada kwasn itu pada NOvember nantidan ia akan merumitkan keadaan umat Islam di sanalah, kami juga dapati bahawa tiada reaksi yang betul2 jelas daripada pihak antarabangasa samad IOC atau Asean, pihak sektretrian CIMMA rasa kita perlu tinua untuk cari fakta yang ada sekarng di sana bagaimana dan berdasatrkan fakta itu nanti dalam tinjauan kita kita harapa ad asesuatru yang boleh kiotab lakukan samada maklumat itu kita guna untuk menyedarkan umat Islam seluruh antarabangsa atau memohon pihak pertubuhan--pertubuhan di dunia mengambil berat keadana di minadnaoi itu. sementara itu kita juga nak tengol keadaan umat Islam yang sudah menjadi pelarian, apakah kita boleh memanjangkan bantuan kemanusiaan sekurang2 nya itulah misi yang akan kita buat, dan kita akan berangkat pada 19 Oktober,


NORDIN : Berapa ramai yang akan sertai?
Setakat ini bari saya seorang dan saya juga sedang mencari keupoayaan mana-mana pihak yang boleh bersama saya untuk ke sana, saya sedang hubungi pihak-pihak yang terbait, saya sedang rundiang dengan mereka kerana sya nak peragi banyak tempat, sebab jiak saya seoranbg sukar bagi saya untuk ke banyak k tepmat, jiak ramai kita boleh buat tinjauan yang lebih berkesan dan banyak kawasan boleh kita pergi.
Satunya oleh kerana ini agak tedesak dan memerlukan satu operasi yang segera, jadi kita perlu mendapatkan kemudahan untuk bergerak dnegan pantas dan dengan itu kita perlukan sokongan dana untuk rombongan dan kita nak bawa rombongan lain.sebaba kita raka dengan satu tinjauan sahaj untuk dapat maklumat ia tidak memadaidan saya pergi ini pun dengan dana yang cukup terbatas, dan kita pun rasa pergi untuk nbuat tinjauan dulu dan mungkin tidak dpat menghuluyrkan bantuan kemanusiaan, tetapi jika ada pihak yang mahu membantu saya boleh sampaiakn sumbanagn, dalam misi yang pertama ini., Yang kedua kita harap verdasarkan kjepoada kesedaran minima masyarakat terhadap isu mindanao ini, saya harapkan masyarakat akan lebih peka dan ambil berat terhadap keadan di sana kerana keadaan yang setakat ini walaupun dulu kita dengar ada usaha2 stabilkan kawasan yang berkonflik ini tetapi yang terbaru nampaknya amat berat oleh kerana itu masat\yarakat mula memberi perhatian terhadap isu mindanao ini dan kita cuba akan menlancarkan pendudikan kesedaran orang ramai terhadap isu ini dan kita juga mungmin akan menghantar mesej proters daru raktatr malaysia kepada kerajan filiphina, dan kita juga akan mungkin mengadakan dialog dengan kerajan di peringkat asen a supaya satu tindakan diambil supaya keadana tidak lebih parah, sebab ini adalah zon konflik yang sudah sangat lama terhadi, s\ atas semangat Asena, kita masih lagi gagal menyelkesaikan konflik ini, jadu sekarang ti,mbul lagi konflik yang leboih parah di mindanao ini, jadi ini gambaran asen menjadi tenpat yang tidak setabil.Justeru kita kerajaan Malsyia boleh lakukan sesuatru di peringkat negara Asean,NORDIN : Isu-isu sebegni dipinggirakn PBB dan OIC itu sendiri, mengapa agaknya?

Azmi : Ini kerana dunia nampaknya sangat ikut trelunjuk USA dan filipina sangat dilindungi oleh kuasa USA, dan apoabila ada yang ingin beri tindakan dan pandanagn menegur, kerajan pilifina oitu doiawasi oileh USA, hadi saya kira keadan ini membuatkan isu mindanao ii terpinmggir, walaupun sudajh berpuluyh tahun lamanya umat Moro di MIndanao ini perjuang nasib mereka, dari MNLF hingga MILF sekarang, walaupun tiuntutan itu jelas dan bukan kabur berbandinag dengan isuselatan Thailand, tetapi menagpa ia terpiunggir, saya kira kerana kerajaan asen khususnya dan masyarakatr Islam keseluruhannya semacam tidak berani ambil inisiatif hatta atas nama OIC pun kerana setakat inio setakat sudah dua bulan dalam bulan Ramadhan keadana berat, kita tidak nampak OIC hantar delegasi untuk pantau atau adakan satu perbincangan dengan pihak kerajaan fiuliphina jadi saya kira ini tanda bahawa masyarakt antarbangsa jkjalangan negarea Ilsam yang sering diberi signal oleh USA jangan campur tangam, oleh itu kita dapati diperingkat antarabangsa itu isu mindanao ini terpinggir.


NORDIN : Misi ini diperjelaskanb ialah untuk membveri mesej kepada OIC

Itu kita minta sangat kerenana kita tak boleh biarkan ekadana berlarutan seperti ini kerena ini maasalah dalaman negeri ini, saya dapat penaggilan hampir setengah juta hadiu pelariuan tak ada negara asena yang separah ini konfliknya Myanmarpun todakl separah ini kesna konflik dalkaman mereka, ini misi kita adalah untuk bawa satu mesej sekurang2nya umat Islam kindanao ini tak rasa terbiar, dan mereka dfaoat rasakan ada rakyat Malaysia dan NGO Islam di Malaysia sedang membuat sesuatru untuk membela nasib mereka,

Insyalaah kita pergi nanati dan kita akn wjudkan satu apsukan khas untuk bincang tindakan selanjutnya dan kita akan berbincang dengan pihak kerajaan untuk tujuan yang sama.

No comments: